Preview

Hamas đề nghị ngừng bắn 135 ngày với điều kiện Israel rút hết quân

Please log in to download this media. Not registered? Register now!