Preview

Chương trình trồng rừng được tuyên truyền rộng rãi của Việt Nam không thể nào bù cho số diện tích rừng già bị phá khắp nơi suốt thời gian qua.

Please log in to download this media. Not registered? Register now!